ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W myśl przepisów ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych możliwe jest w trzech przypadkach:

17.09.2021

Czytaj więcej

Odliczanie darowizn od dochodu w podatku CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, jeśli jej cel jest zgodny z zakresem celów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub dotyczy kultu religijnego.

13.09.2021

Czytaj więcej

Wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia

Zgodnie z art. 734 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Ani w tym przepisie, ani w kolejnych nie ma jednak żadnych konkretnych zapisów co do treści samej umowy. Tym samym strony umowy zlecenia mogą niemal dowolnie kształtować jej postanowienia. Możliwe jest zatem wskazanie, że wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc w określonej kwocie, bez względu na ilość wykonanych usług.

03.09.2021

Czytaj więcej

Wynajem na cele mieszkaniowe

Jaką stawką VAT opodatkować długoterminowy wynajem mieszkań?

Najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

Pojawiają się wątpliwości gdy mieszkanie wynajmowane jest do innej firmy celem dalszego podnajmu np. pracownikom innych firm.

19.08.2021

Czytaj więcej

Skutki w podatku dochodowym z tytułu nieodpłatnego użyczenia nieruchomości dla spółki cywilnej

W przypadku spółki cywilnej podatnikami dla celów podatku dochodowego są jej wspólnicy.
Nie ma przeszkód, aby nieruchomości nabyte przez wspólników spółki cywilnej do majątków własnych były spółce cywilnej użyczane. Jednakże w takich przypadkach u wspólników spółki dochodzić będzie do powstawania podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z nieodpłatnych świadczeń.

11.08.2021

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe przekształcanych spółek

Bieżący rok dla wielu podmiotów gospodarczych jest dość szczególny z uwagi na konieczność podejmowania ważnych decyzji, do których zmuszone są w wyniku zachodzących zmian w szeroko pojętym otoczeniu przedsiębiorstw. Często korzystnym rozwiązaniem może okazać się zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Podejmując decyzję o takiej zmianie należy dopełnić wszystkich obowiązków zarówno w sferze prawnej jak i w sferze obowiązków związanych z prowadzeniem/zmianą prowadzenia rachunkowości w podmiocie gospodarczym.

16.07.2021

 

Czytaj więcej

Podział zysku spółki komandytowej po objęciu jej CIT

Do końca 2020 r. spółki komandytowe były „transparentne podatkowo” co oznacza, ze nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy płacony był przez wspólników tych spółek w wybranych przez nich formach opodatkowania i zazwyczaj według należnych udziałów.

 

Czytaj więcej

Mężczyzna i schemat

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA. DOPIERO OD 1 LIPCA 2021 ROKU… Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.). Wprowadzane zmiany są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W pierwotnym brzmieniu ustawy, przepisy dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej miały wejść w życie 1 marca

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Zatrudnienie osoby małoletniej na umowę cywilnoprawną

W myśl zapisów Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Czytaj więcej

Mężczyzna trzymający podatek

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone są istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nic

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( art. 42, ust. 1, pkt 2) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Czytaj więcej

Mężczyźni ciągną pieniądze

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA A PODATKI Prosta Spółka Akcyjna, będzie trzecim typem spółki kapitałowej zaraz obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W związku z tym z chwilą wpisu do rejestru uzyska osobowość prawną. Dla przychodów uzyskanych przez Prostą Spółkę Akcyjną zastosowanie będą miały przepisy Ustawy z dnia 15

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Usługi najmu krótkoterminowego a kasa fiskalna

Co do zasady, sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji w kasie rejestrującej. Od tej zasady przewidziano wyjątki, które określone są w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia te mają zarówno charakter przedmiotowy, czyli dotyczą ściśle określonych czynności (wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia), jak i podmiotowy (ze względu na wysokość obrotów) i wtedy dotyczą całej działalności podatnika.

Czytaj więcej

Przekazywanie pieniędzy

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu

Podatek u źródła od odsetek spłacanych z tytułu udzielonej pożyczki udziałowcowi zagranicznemu W zasadzie odsetki wypłacane zagranicznym pożyczkodawcom opodatkowane są podatkiem u źródła. Zryczałtowany podatek dochodowy od takich przychodów wynosi, co do zasady, 20%.

Czytaj więcej

Mężczyzna z pieniędzmi

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki

Koszty odsetek od udzielonej przez udziałowca pożyczki Z uwagi na fakt, iż umowa o udzielenie pożyczki zawierana jest pomiędzy podmiotami powiązanymi istotne jest prawidłowe określenie warunków, na podstawie których jest ona udzielana.

Czytaj więcej

Pieniądze

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki

Udzielenie pożyczki spółce z o o przez udziałowca – oprocentowanie pożyczki Udzielenie pożyczki przez udziałowca jest dla spółki obojętne podatkowo ponieważ pożyczka jako taka nie stanowi przysporzenia majątkowego i nie jest podstawą do opodatkowania żadnym podatkiem

Czytaj więcej

Kostki Vat

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT

SLIM VAT – czyli tzw. uproszczenia w VAT 27 listopada 2020 r. Sejm uchwalił tzw. pakiet SLIM VAT dotyczący uproszczeń w zakresie VAT. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Założenia pakietu są następujące: uproszczeń przy korektach faktur - brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus

Czytaj więcej

Banknoty Vat

Opodatkowanie VAT sprzedaży w przypadku wysyłki z magazynów zlokalizowanych poza granicami kraju (Polski)

Opodatkowanie VAT sprzedaży w przypadku wysyłki z magazynów zlokalizowanych poza granicami kraju (Polski). Zgodnie z przepisami ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski.

Czytaj więcej

Banknoty

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku udzielania przez spółki incydentalnych pożyczek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku udzielania przez spółki incydentalnych pożyczek. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC. Ustawa przewiduje jednak szereg zwolnień a jednym z nich jest zwolnienie określone w art. 2

Czytaj więcej

Mężczyzna i lupa

Remanent, czyli spis z natury na koniec grudnia u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

Remanent, czyli spis z natury na koniec grudnia u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów opodatkowani na zasadach ogólnych i opodatkowani podatkiem liniowym zobligowani są do przeprowadzenia na koniec roku obrotowego spis z natury,

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.