ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Blog

Polski Ład – istotne zmiany przesunięte na 2023 rok

Nowelizacja ustaw tzw. Polski Ład zawiera szereg zmian, które ostatecznie wejdą w życie w styczniu 2023 roku. Mamy zatem rok na przygotowanie się do nich.

21.12.2021

Czytaj więcej

Polski Ład – składka zdrowotna dla przedsiębiorców w 2022 roku

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu.

17.12.2021

Czytaj więcej

Zatrudnianie pracowników „na czarno” - przeciwdziałanie szarej strefie

Przepisy dotyczące skutków podatkowych zatrudniania na czarno mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

14.12.2021

Czytaj więcej

Nowa skala podatkowa i ulga dla klasy średniej – Polski Ład

Od stycznia wprowadzone zostaną istotne zmiany w zakresie sposobu rozliczenia wynagrodzeń dla pracowników polegające na:

  • zmianie skali podatkowej,
  • braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego,
  • wprowadzeniu tzw. ulgi dla klasy średniej.

08.12.2021

 

Czytaj więcej

Odliczenie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Osoby fizyczne, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają możliwość gromadzenia środków pieniężnych (inwestowania ich) w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

02.12.2021

Czytaj więcej

Ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej przy płatności dokonanej przelewem

Podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. W odniesieniu do towarów, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje w momencie ich dostawy z wyjątkiem sytuacji wymienionych wprost w ustawie.

29.11.2021

Czytaj więcej

Uproszona gospodarka magazynowa w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe – warunki stosowania i wpływ na podatki

Decyzję o sposobie prowadzenia gospodarki magazynowej, w tym o przyjęciu uproszczeń polegających na odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy podejmuje Kierownik jednostki.

19.11.2021

Czytaj więcej

Obowiązek prowadzenia magazynu w jednostkach prowadzących księgi rachunkowe

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały określone w rozdziale 2 ustawy o rachunkowości. Według nich jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte zasady (politykę) rachunkowości

04.11.2021

Czytaj więcej

Obowiązek prowadzenia gospodarki magazynowej w jednostkach prowadzących księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Obowiązek prowadzenia gospodarki magazynowej wynika z ustawy o rachunkowości

14.10.2021

Czytaj więcej

Konsekwencje podatkowe przewalutowania pożyczek

W związku z niepewną sytuacją na rynkach walutowych, w szczególności dynamiką zmian kursów walut zdarza się, że podmioty gospodarcze decydują się na dokonanie przewalutowań pożyczek poprzez zmianę waluty, w której one zostały udzielone.

29.09.2021

Czytaj więcej

Jednorazowy odpis amortyzacyjny

W myśl przepisów ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych możliwe jest w trzech przypadkach:

17.09.2021

Czytaj więcej

Odliczanie darowizn od dochodu w podatku CIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, jeśli jej cel jest zgodny z zakresem celów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub dotyczy kultu religijnego.

13.09.2021

Czytaj więcej

Wypłaty wynagrodzenia z umowy zlecenia

Zgodnie z art. 734 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Ani w tym przepisie, ani w kolejnych nie ma jednak żadnych konkretnych zapisów co do treści samej umowy. Tym samym strony umowy zlecenia mogą niemal dowolnie kształtować jej postanowienia. Możliwe jest zatem wskazanie, że wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc w określonej kwocie, bez względu na ilość wykonanych usług.

03.09.2021

Czytaj więcej

Wynajem na cele mieszkaniowe

Jaką stawką VAT opodatkować długoterminowy wynajem mieszkań?

Najem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685).

Pojawiają się wątpliwości gdy mieszkanie wynajmowane jest do innej firmy celem dalszego podnajmu np. pracownikom innych firm.

19.08.2021

Czytaj więcej

Skutki w podatku dochodowym z tytułu nieodpłatnego użyczenia nieruchomości dla spółki cywilnej

W przypadku spółki cywilnej podatnikami dla celów podatku dochodowego są jej wspólnicy.
Nie ma przeszkód, aby nieruchomości nabyte przez wspólników spółki cywilnej do majątków własnych były spółce cywilnej użyczane. Jednakże w takich przypadkach u wspólników spółki dochodzić będzie do powstawania podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z nieodpłatnych świadczeń.

11.08.2021

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe przekształcanych spółek

Bieżący rok dla wielu podmiotów gospodarczych jest dość szczególny z uwagi na konieczność podejmowania ważnych decyzji, do których zmuszone są w wyniku zachodzących zmian w szeroko pojętym otoczeniu przedsiębiorstw. Często korzystnym rozwiązaniem może okazać się zmiana formy prawnej prowadzonej działalności. Podejmując decyzję o takiej zmianie należy dopełnić wszystkich obowiązków zarówno w sferze prawnej jak i w sferze obowiązków związanych z prowadzeniem/zmianą prowadzenia rachunkowości w podmiocie gospodarczym.

16.07.2021

 

Czytaj więcej

Podział zysku spółki komandytowej po objęciu jej CIT

Do końca 2020 r. spółki komandytowe były „transparentne podatkowo” co oznacza, ze nie były podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy płacony był przez wspólników tych spółek w wybranych przez nich formach opodatkowania i zazwyczaj według należnych udziałów.

 

Czytaj więcej

Mężczyzna i schemat

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NOWA SPÓŁKA. DOPIERO OD 1 LIPCA 2021 ROKU… Nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadza nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.). Wprowadzane zmiany są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W pierwotnym brzmieniu ustawy, przepisy dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej miały wejść w życie 1 marca

Czytaj więcej

Paczki na wózkach

Zatrudnienie osoby małoletniej na umowę cywilnoprawną

W myśl zapisów Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Czytaj więcej

Mężczyzna trzymający podatek

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku

Zmiany w podatku ryczałtowym w 2021 roku Od 1 stycznia 2021 roku wprowadzone są istotne zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nic

Czytaj więcej

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.