_default.jpg

Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem

Firmy wykorzystujące samochody osobowe wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności jeśli chcą mieć możliwość odliczenia pełnego VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją muszą wykluczyć je z używania do celów prywatnych. Aby to zrobić  zobowiązane są do wykonania konkretnych czynności. Warunki, jakie powinny być spełnione określa art. 86a ustawy o VAT.

Przepisy precyzują, że pojazd samochodowy może być uznany za wykorzystywany wyłącznie w  działalności, jeśli sposób jego użytkowania wyklucza użycie do celów niezwiązanych z  działalnością. W celu udokumentowania spełnienia tego warunku podatnik powinien stworzyć np. wewnętrzny regulamin, określający zasady używania pojazdów, a dodatkowo obowiązkowo prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w której powinny znaleźć się dane, o których mowa w art. 86a ust. 7 ustawy o VAT. Co do zasady, aby nabyć prawo do pełnego odliczenia VAT, należy zatem - obok stworzenia reguł wewnętrznych regulujących sposób wykorzystywania samochodów - prowadzić szczegółową ewidencję ich przebiegu.

Jednocześnie przepisy wprowadzają szczegółowe uregulowania dla podatników dokonujących konkretnych czynności. Ewidencji przebiegu pojazdu nie muszą prowadzić podatnicy, którzy przeznaczą samochody wyłącznie na wynajem, jeśli usługa ta jest przedmiotem działalności gospodarczej (przy czym wynajem nie musi być ani jedynym, ani głównym przedmiotem działalności podatnika).

Wykładnia językowa omawianych przepisów prowadzi do wniosku, że nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji, jeśli wynajem samochodów jest przedmiotem działalności podatnika oraz samochody te przeznaczone są wyłącznie na wynajem. Warto jednak zwrócić uwagę na użyty przez ustawodawcę  termin "wyłącznie". Dokonywana przez organy podatkowe wykładnia jest bardzo zawężona i nawet w przypadku firm prowadzących działalność typowo w zakresie wynajmu (tzw. "rent a car") budzi istotne wątpliwości. Z niekorzystnych interpretacji organów podatkowych wynika m.in., że warunek przeznaczenia samochodu wyłącznie na cele wynajmu nie jest spełniony, jeśli samochód ten - między okresami jego wynajmu przez kolejnych klientów - użyty jest w celu reklamowym, służbowym podatnika, nieodpłatnym i odpłatnym pracownika  czy w celu odbioru kierowcy innego pojazdu wypożyczonego w umówionym miejscu. Choć sytuacje takie są ściśle związane z działalnością (mają m.in. na celu zapewnienie wygody usługobiorcy) i  nie są niczym nadzwyczajnym biorąc pod uwagę standardy towarzyszące świadczeniu tego typu usług to jednak w kontekście podatkowym organ podatkowy niejednokrotnie uznaje, że takie użycie pojazdu oznacza, że nie jest on przeznaczony wyłącznie na wynajem. Jeżeli natomiast samochód nie jest przeznaczony wyłącznie na wynajem a podatnik chce dokonywać pełnych odliczeń podatku Vat to ma obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji przebiegu pojazdu

Biorąc powyższe pod uwagę należy zachować ostrożność w zakresie dokumentowania używania samochodów osobowych, w tym przeznaczonych na wynajem.