_default.jpg

Urlopy i zasiłki macierzyńskie

W 2013 roku nastąpiły istotne zmiany w kwestii urlopów i zasiłków macierzyńskich. Korzystną zmianę przepisów dla rodziców przyniosła nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 17 czerwca 2013 roku. Zasiłek macierzyński nadal przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, w tym pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas określony, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu lub z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z naruszeniem przepisów prawa (jeżeli zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu) a także ubezpieczonemu, który przyjmuje dziecko na wychowanie. Zasiłek nie przysługuje natomiast za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w okresie urlopu bezpłatnego i, z wyjątkami, w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. W 2014 roku urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 w przypadku dwojaczków i o dwa kolejne tygodnie dłużej na każde kolejne dziecko, aż do 37 tygodni, w przypadku urodzenia pięcioraczków. Z przysługujących 20 dni urlopu 14 zarezerwowanych jest tylko dla matki, pozostałe 6 może wykorzystać matka lub ojciec. W przypadku, gdy dziecko wymaga opieki szpitalnej, ubezpieczona może po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego przez okres co najmniej 8 tygodni po porodzie, przerwać okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 6 tygodni, a w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 8 tygodni. Rodzice mogą dzielić się uprawnieniem w ramach przysługującego im wymiaru zasiłku macierzyńskiego, ale nie mogą korzystać z niego równocześnie. Pracownica lub pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu, w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Ponadto rodzicom przysługuje urlop rodzicielski z którego mogą korzystać równocześnie, z tym że łączny wymiar urlopu i zasiłku przysługujący obojgu rodzicom nie może przekroczyć 26 tygodni. Warunkiem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego jest wykorzystanie zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Podsumowując, rodzice mogą spędzić w domu ze swoimi pociechami aż 52 tygodnie, jeśli wykorzystają podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski.