ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zatrudnienie osoby małoletniej na umowę cywilnoprawną

Paczki na wózkach

W myśl zapisów Kodeksu cywilnego ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Inaczej jednak przedstawia się sytuacja małoletniego, który ukończył 16 lat a inaczej od młodszych od niego dzieci. Można bowiem zatrudnić osobę niepełnoletnią w wieku powyżej 16 lat na umowę zlecenia po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego. Ważność umowy, która została zawarta przez taką osobę młodocianą zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela czyli przynajmniej jednego z rodziców. Taką zgodę można wyrazić przez każde zachowanie ujawniające ją w dostateczny sposób. Ze względów dowodowych warto jednak wybrać formę pisemną. Jeżeli zatem zleceniobiorca ma ukończone 16 lat, to ważność umowy zlecenia zależna jest od potwierdzenia tej umowy przez przedstawiciela ustawowego zleceniobiorcy.

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych gdy zleceniobiorca nie ma ukończonych 16 lat zastosowanie znajduje art. 3045 kodeksu pracy, zgodnie z którym wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Przedstawiciel ustawowy lub opiekun małoletniego do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza:
• pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
• opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
• orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
• jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych.

 

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.