ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpisanie w koszty podatkowe nieściągalnych wierzytelności

29.06.2022

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od osób prawnych wynika zasada, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Od zasady tej istnieją wyjątki, w tym wyjątek dotyczący wierzytelności w części, w jakiej uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ustawie, tj:

1) udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sądu o:
a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, lub
b) umorzeniu postępowania upadłościowego, jeżeli zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a, lub
c) zakończeniu postępowania upadłościowego, albo

3) protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się zasadniczo również odpisów aktualizujących należności, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona. Uprawdopodobnienie natomiast następuje m.in. w przypadku gdy:
a) dłużnik zmarł, został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość albo
b) zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, lub zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
c) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
d) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego;

Z przepisów podatkowych nie wynika termin odpisania wierzytelności jako nieściągalne. Jednak należności, które mają zostać odpisane w koszty podatkowe nie mogą być przedawnione. Zakłada się bowiem zasadę, zgodnie z którą - jeżeli podatnik nie podejmował żadnych prób odzyskania pieniędzy i doprowadził do przedawnienia, to nie może korzystać z możliwości zaliczenia wierzytelności do kosztów uzyskania.

Termin przedawnienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego wynosi zasadniczo sześć lat, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, które mogą stanowić inaczej. Dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – termin wynosi trzy lata. Jednocześnie koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.