ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulga prorodzinna

Rodzina24 listopada 2014 r. prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Zmiany są korzystne dla podatników i dotyczą również 2014 roku. Kto posiada prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej.
Ulgę rozliczy podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-37, PIT-36)

Nie może jej odliczyć podatnik rozliczający się liniowo, składający zeznanie za podatek wykazany ze zbycia nieruchomości (PIT-39), ze zbycia akcji lub innych dochodów kapitałowych ( PIT-38) czy opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Z ulgi może korzystać podatnik, który w roku podatkowym:

 • wykonywał władzę rodzicielską;
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.


Już od rozliczeń rocznych za 2014 r. zwiększono kwotę ulgi na dzieci, w przypadku trzeciego i kolejnego dziecka uprawnionego do ulgi.

Wynosi ona miesięcznie:

 • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
 • 166,67 zł na trzecie dziecko,
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.


Jeśli podatnikowi nie wystarcza podatku na odliczenie ulgi, to wówczas będzie mógł odzyskać brakującą kwotę ulgi z urzędu skarbowego. Służy do tego specjalny załącznik do zeznania rocznego druk PIT/UZ.

Wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dziecko dotyczyć może wyłącznie kwoty, która nie przekracza sumy:

 • składek ZUS (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym),
 • składek zdrowotnych (rozliczanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym).


Jeżeli podatnik nie płaci składek ZUS lub zdrowotnych, lub też nie są one pobierane przez płatnika – zwrot ulgi nie będzie możliwy. Nie odliczamy składek odliczonych przez przedsiębiorców w PIT-36L, PIT-28 czy też uwzględnionych przy karcie podatkowej.

Uwaga: Kwota zwrotu w deklaracji PIT/UZ nie może przekroczyć sumy składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 podatnika, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L, lub PIT-28.

Zobacz również: Sprzedaż majątku związanego z działalnością gospodarczą po 1 stycznia 2015 roku Jak liczyć ilość dzieci: Kwota odliczenia rośnie wraz z ilością posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze względu na wartość dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku. Prawo do ulgi przysługuje niezależnie na każde dziecko w innej wynikającej z przepisów prawa wysokości co oznacza, że kwoty te należy końcowo sumować. Zgodnie z ustawą za każde kolejne dziecko w danym miesiącu przysługują różne wartości kwoty ulgi. Nie jest tak, że przy 4 dzieci przysługuje równa „podwyższona” kwota ulgi na każde dziecko. W takim przypadku kwota podwyższona przysługuje na 4 dziecko, niższa na 3 dziecko, a jeszcze niższa na 1 i 2 dziecko. Przez wychowanie dzieci małoletnich rozumie się wychowanie dzieci małoletnich, czyli do ukończenia 18 roku życia. W stosunku do dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, a wyszły za mąż lub ożeniły się, małoletniość kończy się z dniem zawarcia małżeństwa. Odliczenie nie przysługuje również od miesiąca, w którym na podstawie orzeczenia sądu dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Ulga na dziecko przysługuje również w związku z wychowywaniem dzieci pełnoletnich:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali, niezależnie od źródła przychodów) lub art. 30b (papiery wartościowe) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku.

Kwotą graniczną jest 3089 zł brutto dochodów podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo, prawo do ulgi na dzieci straci rodzic, którego dziecko pozostanie opodatkowane na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (oprócz ryczałtowo opodatkowanego najmu lokali), podatku liniowego lub tonażowego Uwagi dodatkowe:

 • Wiek poniżej 25 lat lub nauka w szkole oceniana jest w perspektywie miesiąca, a nie roku. Zatem jeśli choćby jeden dzień w danym miesiącu dziecko uczyło się – ulga przysługuje za cały miesiąc.
 • Jeśli funkcje rodzica lub opiekuna sprawowano przez część miesiąca, po czym władza lub opieka została przeniesiona na inna osobę, ulga przysługuje za każdy dzień wykonywania władzy, pełnienia funkcji opiekuna - w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty miesięcznej za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • W przypadku nabycia po raz pierwszy uprawnień do władzy z dniem urodzenia. Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę. Np. dziecko urodziło się 31 stycznia. Za miesiąc styczeń przysługuje ulga prorodzinna w całości.
 • Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie oznacza utraty uprawnień do ulgi prorodzinnej. Dopiero orzeczenie o utracie uprawnień pozbawi prawa do ulgi. Ulga prorodzinna wymaga, by władza rodzicielska była faktycznie sprawowana (z ustawy „wykonuje władzę rodzicielską” oznaczą, że ją sprawuje a nie tylko posiada).

Sposób rozliczenia i kontrola prawa do odliczenia:

 • Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT/O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36 lub PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.
 • W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Żadnych dodatkowych dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.
 • Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:
 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.


Zgodnie z intencją ustawodawcy ulga ma pomóc w szczególności rodzinom wielodzietnym, niezbyt zamożnym, jednakże takim, dla których źródłem dochodów jest zatrudnienie a nie zasiłki. Stąd podwyższone limity odliczeń, zgodnie z którymi kwotą graniczną zwrotu są również zapłacone składki zus a nie tylko zapłacony podatek dochodowy. Przeczytaj również: Urlopy i zasiłki macierzyńskie

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.