ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odliczanie darowizn od dochodu w podatku CIT

13.09.2021

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania, jeśli jej cel jest zgodny z zakresem celów wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub dotyczy kultu religijnego.

Odliczeniu podlega darowizna przekazana do:

  • organizacji pozarządowej, która nie należy do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzi działalność pożytku publicznego we wspieranej sferze,
  • kościelnej osoby prawnej lub kościelnej jednostki organizacyjnej lub
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Podkreślenia wymaga fakt, że nie ma wymogu posiadania przez wspieraną organizację statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Ponadto, na równi traktuje się też podmioty prowadzące taką działalność w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W takim przypadku musi istnieć podstawa prawna - wynikająca z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub z innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.
Odliczeniu podlega wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu.
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Nie podlegają odliczeniu darowizny na rzecz:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
    Nie odlicza się wartości darowizn artykułów spożywczych przekazanych wyłącznie na cele działalności charytatywnej, gdy podatnik zaliczył ją do kosztów uzyskania przychodów.

Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.
W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej.

W przypadku gdy obdarowany ma siedzibę zagranicą podaje się numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący identyfikacji dla celów podatkowych.
Dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji, określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, darowiznę należy udokumentować oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 tej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.