ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę konta bankowego.

06.05.2022

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorcy dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Dodatkowo przedsiębiorca, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ma obowiązek zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego, przez który rozumie się również konto bankowe.

Obowiązek posiadania konta bankowego wynika pośrednio również z przepisów podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, która.:

  • została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
  • została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług - w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
  • pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Przepisy ordynacji podatkowej wskazują, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.

Jednocześnie zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców może nastąpić również w gotówce. Za mikroprzedsiębiorców natomiast uważa się przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniali średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Analogicznie sprawa wygląda z przelewami do ZUS-u. Płatnik składek, będący mikroprzedsiębiorcą może opłacać należności z tytułu składek również w formie przekazu pocztowego. Natomiast pozostali płatnicy zobowiązani są dokonywać tych płatności w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem konta bankowego.

Pomimo wielu przepisów nakładających na przedsiębiorców konieczność dokonywania rozliczeń za pośrednictwem konta bankowego, z których część została wymieniona powyżej nie istnieją przepisy nakładające na przedsiębiorcę obowiązek posiadania konta firmowego.

Uważamy jednak, że korzystanie z konta prywatnego nie jest dla przedsiębiorcy korzystne i może spowodować wiele kłopotów związanych miedzy innymi z brakiem zaufania kontrahentów do przedsiębiorstwa i oporem lub odmową wykonania przelewów na rachunki nie wpisane do rejestru Vat.

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka 

Na powyższej tzw. białej liście podatników nie są bowiem wykazywane numery rachunków kont osobistych, tzw. rachunki ROR.

Naszym zdaniem największym „minusem” wykorzystywania rachunku prywatnego do celów firmowych jest ewentualne zainteresowanie urzędu skarbowego kwestią wpływów i wydatków prywatnych podatnika, gdyż wspólny rachunek nie rozgranicza transakcji prywatnych od firmowych a rachunek pomimo, iż według podatnika jest rachunkiem prywatnym jako wykorzystywany do celów firmowych uznany będzie za rachunek firmowy podlegający badaniu przez urząd skarbowy.

Podsumowując, prywatny rachunek rozliczeniowy używany w firmie, powoduje chaos i bałagan informacyjny oraz może również przyczynić się do powstania problemów karno-podatkowych, podczas ewentualnej kontroli skarbowej.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.