ZADZWOŃ

 Telefon 58 358 81 01

NAPISZ

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Interpretacja MEN w sprawie finansowania zadań oświatowych

MENWarszawa, 13 czerwca 2019 r.

DWST-WOOS.3532.58.2019.DC

 

 

Pani

Aneta Miakinko

 

 

Szanowna Pani,

 

w odpowiedzi na pismo dotyczące interpretacji art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) w zakresie pokrywania wynagrodzeń pracowników ze środków dotacji, uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy, dotacje, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-31a i art. 32 tej ustawy, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane m.in. na pokrycie wydatków bieżących na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego - w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

- 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189) - w przypadku publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

- 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwszym, oraz niepublicznych szkół i placówek.

W opinii ministerstwa powyżej jest mowa o wynagrodzeniu brutto bez pochodnych płaconych po stronie pracodawcy. Takie rozstrzygnięcie stanowi spójną koncepcję z obowiązującymi przepisami, gdyż w myśl ww. przepisu wynagrodzenie osoby fizycznej pokrywane z dotacji nie może być wyższe niż średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy - Karta Nauczyciela, które jest wynagrodzeniem brutto nie zawierającym pochodnych płaconych przez pracodawcę.

Należy zwrócić także uwagę na fakt, że zgodnie z art. 10a ustawy – Karta Nauczyciela, w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108, 4, 138, 305 i 357). W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Nauczyciel, prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ww. ustawy. Poza osobami zatrudnionymi zgodnie z powyższym oraz pracownikami zatrudnionymi w szkole na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, osobą, której wynagrodzenie może być – w odpowiedniej wysokości – pokrywane ze środków dotacji, jest osoba fizyczna będąca organem prowadzącym dana szkołę czy placówkę i pełniąca w tej szkole lub placówce funkcję dyrektora.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, powyższe oznacza, że ograniczenie maksymalnej kwoty wynagrodzenia finansowanego ze środków dotacji dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w danej szkole, niezależnie czy praca wykonywana jest w oparciu o umowę o pracę, czy umowę cywilnoprawną. Ponadto, sformułowanie „w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego” należałoby interpretować jako dotyczące średniego wynagrodzenia w ujęciu rocznym niezależnie od tego jakie zadania wykonuje pracownik. Ponadto, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, powyższe ograniczenie powinno być stosowane proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia nauczyciela, tzn. w przypadku osoby zatrudnionej na ½ etatu wysokość wynagrodzenia finansowanego z dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zobowiązanej do dotowania danej placówki, nie powinna przekraczać 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

Ponadto uprzejmie informuję, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.) doprecyzowaniem został objęty przepis art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Powyższe doprecyzowanie stanowi odzwierciedlenie intencji w zakresie interpretacji przepisu art. 35 ust. 1 w obecnym brzmieniu.

Należy zaznaczyć, że powyższe stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej ma jedynie charakter opinii i nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

 

Z poważaniem,

 

 

Jerzy Jakubczuk

Dyrektor

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
/ – podpisany cyfrowo/

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.