_default.jpg

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? cz. 2

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? cz. 2

 

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług które wejdzie w życie 1 października 2020 r., ewidencja zawierać będzie m.in. dane dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT – oznaczenie "TP"

 

Stosownie do wskazanego przepisu przez powiazania należy rozumieć:

1) powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; tj:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

– ten sam inny podmiot lub

– małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

2) wynikające ze stosunku pracy;

3) wynikające z tytułu przysposobienia.

Przepis ten nie ma zastosowanie w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy wydał uprzednie porozumienie cenowe.

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie powiązań jest szerokie i znaczenie mają nie tylko powiązania kapitałowe, ale również powiązania wynikające ze stosunku pracy czy wynikające z tytułu przysposobienia. Mogą to być bowiem powiązania rodzinne, jak choćby pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Informację o istnieniu powiązań pomiędzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą należy umieścić w ewidencji sprzedaży podatnika poprzez oznaczenie właściwej faktury sprzedaży symbolem TP.