_default.jpg

Koniec odwrotnego obciążenia i obowiązkowy split payment – zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019

Koniec odwrotnego obciążenia i obowiązkowy split payment – zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019

 

Ponieważ mechanizm odwrotnego obciążenia nie sprawdził się w walce z wyłudzeniami VAT wprowadzony zostaje obowiązkowy split payment, który jednocześnie znacznie poszerza zakres przedmiotowy usług i towarów, których nabycie zobowiązuje do  zastosowania  ww mechanizmu. Ustawodawca wprowadza obowiązkowy split payment dla udokumentowanych faktur nabyć towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, jeśli należność ogółem przekracza kwotę 15 000 zł brutto.

Tym samym od 1 listopada 2019 roku następuje likwidacja odwrotnego obciążenia. W wyniku obowiązkowego split payment płatności będą następować poprzez podział kwoty za nabywany towar lub usługę w taki sposób by jedynie część netto trafiała do sprzedawcy. Kwota VAT skierowana zostaje na specjalny rachunek VAT.

 

Najważniejsze zasady wprowadzonych od listopada zmian wiążą się nowymi obowiązkami dla podatników:

- obowiązek weryfikacji przez sprzedawcę i nabywcę załącznika nr 15 do ustawy (treść załącznika na końcu wpisu). Sprzedający ma obowiązek prawidłowo wystawiać faktury i przyjmować płatność w split payment a nabywca ma obowiązek właściwego dokonywania płatności (nawet w przypadku braku informacji o obowiązku na fakturze),

- obowiązek wystawienia przez podatnik objętego mechanizmem split payment faktury zawierającej wyrazy "mechanizm podzielonej płatności”. W przypadku naruszenia tego obowiązku może zostać ustalone w stosunku do podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku naliczonego wykazanego na fakturze. Przepisu nie stosuje się, jeżeli zapłata nastąpi w split payment,

- obowiązek podatnika objętego split payment do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

- nabywca jest zobowiązany do dokonywania płatności w mechanizmie split payment. W przypadku naruszenia tego obowiązku może zostać ustalone w stosunku do podatnika dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku naliczonego wykazanego na fakturze,

- w przypadku zaliczki dokonywanej na rzecz podatnika objętego split payment w komunikacie przelewu podatnik w miejsce informacji dot. danych faktury wpisuje wyraz "zaliczka",

- w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury. W takim przypadku przelew musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc i zawierać kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w fakturach i w komunikacie przelewu wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność,

- od 1 stycznia 2020 roku dodatkową sankcją za dokonanie płatności z pominięciem mechanizmu split payment jest brak możliwości ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów,

- zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w sytuacji gdy:    

* przed 1 listopada 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, objętych odwrotnym odciążeniem, dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31 października 2019 r., lub   

* po 31 października 2019 r. podatnik dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, objętych odwrotnym obciążeniem, dla których faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r.,     

stosuje się odwrotne obciążenie (w dotychczasowym brzmieniu przepisów, tj. sprzed 1 listopada).

- jeśli rozliczenie nastąpi w formie kompensaty, obowiązkowy split payment nie będzie miał zastosowania

 

ZAŁĄCZNIK Nr  15 

WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY znajduje się pod poniższym linkiem:

https://krdp.pl/files/aktyprawne/1120(4).pdf

 

07-10-2019