_default.jpg

Zmiana w zakresie obowiązku zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę

Zmiana w zakresie obowiązku zatrudniania nauczycieli na umowy o pracę

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  zmieniają się przepisy dotyczące obowiązku zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę.

Zgodnie z treścią dodanego art. 10a ustawy w przypadku zatrudniania nauczycieli w niesamorządowych publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

Jednocześnie, nauczyciel prowadzący zajęcia na innej podstawie niż umowa o pracę, musi spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3  ustawy tzn. nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne i nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W celu potwierdzenia spełniania warunku przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.