_default.jpg

Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych

Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych

 

W dniu 19.09.2017 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nad którym obecnie trwają prace.

Ponieważ jest to projekt nie wiemy czy jego propozycje na pewno wejdą w życie jednakże  uważamy, że należy się tego spodziewać.

Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie finansowania działalności oświatowej i tym samym rozliczania dotacji oświatowych jest kwotowe ograniczenie możliwości rozliczania  wynagrodzenia dyrektora.

Zgodnie z projektem od stycznia 2018 roku zostanie określona kwota graniczna wykorzystania dotacji na wynagrodzenie osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niesamorządowych. Zasadniczo w przypadku szkół i placówek publicznych rozliczenie dotacji będzie mogło pokrywać 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela, a w przypadku szkół niepublicznych oraz niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, do wysokości 150%.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na poniżej cytowane przepisy ustawy bowiem dopuszcza się w nich możliwość finansowania w wyższej kwocie (250%) wynagrodzenia dyrektora w jednostce niepublicznej jednak jednostka ta musi spełnić ściśle określone wymogi.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wynosi
3.149 zł.

                                                                                                                                                                                  Poniżej znajdziecie Państwo krótki wyciąg z proponowanych przez rząd zapisów z ustawy o systemie oświaty, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z projektowanym art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacje (o których mowa w art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–30 i art. 32) mogą być wykorzystane na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę -  jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki - albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie:

*  250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego - w przypadku:

·         publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 17 ust. 1,

·         oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1,

·         niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1,

*    150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego – w przypadku:

·         niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w tiret pierwsze,

·         szkół i placówek.

 

Jednocześnie, za niepubliczne przedszkole, dla którego zastosowanie będzie miało rozliczenie wynagrodzenia w wysokości 250% (art. 17 ust. 1 ustawy )rozumie się przedszkole, które spełni następujące warunki:

- realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

- zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

- przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

- zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach  (z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1)

- będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy

- będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych przedszkoli,

- liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie będzie wyższa niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w odrębnych przepisach,

- zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

- będzie stosować zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe

Jeżeli zatem nie spełniacie Państwo powyższych warunków - w zasadzie spełniają je wyłącznie przedszkola publiczne – to rozliczane zostanie wynagrodzenie z dotacji w wysokości 150 % średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

 

Natomiast, za  niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1, dla którego zastosowanie będzie miało rozliczenie wynagrodzenia w wysokości 250% rozumie się przedszkole, które spełni następujące warunki:

- przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

- zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w odrębnych przepisach

- będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone przez radę gminy