_default.jpg

Blog

Organ podatkowy nie odda przedsiębiorcy VAT, dopóki nie wykluczy oszustwa

Organ podatkowy nie odda przedsiębiorcy VAT, dopóki nie wykluczy oszustwa

Nadrzędnym celem postępowania w sprawie zwrotu podatku jest eliminacja wyłudzeń i ma ona prymat nad szybkim załatwieniem sprawy – tak orzekł NSA w wyrokach z 12 stycznia 2016 r., sygn. akt I FSK 899/15, I FSK 1110/15, I FSK 1111/15. Sprawa dotyczyła firmy, która dokonywała obrotu złomem złota i surowców....
Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem

Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na wynajem

Firmy wykorzystujące samochody osobowe wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności jeśli chcą mieć możliwość odliczenia pełnego VAT od wydatków związanych z ich eksploatacją muszą wykluczyć je z używania do celów prywatnych. Aby to zrobić  zobowiązane są do wykonania konkretnych czynności. Warunki, jakie powinny być spełnione określa art. 86a ustawy...
Umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą niemającym siedziby w Polsce

Umowa o pracę zawarta z zagranicznym pracodawcą niemającym siedziby w Polsce

Aby odpowiedzieć na pytanie czy od wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą jest obowiązek  płacić składki  ZUS należy rozważyć dwie sytuacje – odpowiedź będzie inna w zależności od tego czy pracodawca jest przedsiębiorcą z Unii Europejskiej czy też spoza UE.   Pracodawca z kraju UE,
Kodeks pracy – krótko o najważniejszych zmianach

Kodeks pracy – krótko o najważniejszych zmianach

Z dniem 22 lutego 2016 roku wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy. Głównym celem nowelizacji jest ograniczenie możliwości przedłużania umów terminowych.  Zmiana ma ograniczyć nieuzasadnione wykorzystywanie przez pracodawców umów na czas określony. Obecnie są one zawierane niejednokrotnie na bardzo długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia i pozbawiają pracowników poczucia stabilizacji
Okres obowiązywania umowy o pracę w świetle zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 roku – przepisy przejściowe

Okres obowiązywania umowy o pracę w świetle zmian w kodeksie pracy obowiązujących od 22 lutego 2016 roku – przepisy przejściowe

Zmiany w kodeksie pracy, które będą obowiązywały od 22 lutego 2016 roku mają wpływ na stosunek pracy obowiązujący w dniu wprowadzenia zmian. W niniejszym opracowaniu wskazano jak  zmienione przepisy kodeksu pracy dotyczące umów terminowych wpłyną na umowy o pracę już zawarte.   Na podstawie nowych przepisów rozpatrzono poszczególne przypadki: Rozwiązanie
Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie

Uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.  Pacjent może wyjątkowo  otrzymać od lekarza zwolnienie   wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA).  Pracodawcy zatrudniający więcej niż 5 pracowników powinni posiadać profil PUE i za
Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Informacja w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)

Ministerstwo Finansów informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie podatku VAT.  Według przepisów obowiązujących do końca 2015 r. właściwość organów podatkowych co do zasady określa się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Tylko w przypadku, gdy czynności
Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku   - obowiązki dokumentacyjne (cz.2)

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - obowiązki dokumentacyjne (cz.2)

Zgodnie z przepisami znowelizowanej od nowego roku ustawy systemowej jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, składka jest opłacana przez każdego płatnika, chyba że ubezpieczony przedłoży płatnikowi dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. Z powyższego wynika zatem, że zasadniczo
Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku   - zasady ogólne (cz.1)

Zmiany w rozliczaniu ZUS od umów zlecenia w 2016 roku - zasady ogólne (cz.1)

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia. Zmiany obejmą głównie tych zleceniobiorców, którzy wykonują zlecenia dla kilku płatników czyli zawarli więcej niż jedną umowę lub poza umową zlecenia posiadają jeszcze inne tytuły do ubezpieczeń.  W obecnym stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 roku osoba spełniająca
Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego

Z natury zawodu doradcy podatkowego reprezentującego tzw. „zawód prawniczy” wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów. Często ma dostęp do danych, które dla podmiotu, na rzecz którego świadczy usługi mają charakter informacji poufnych i tajnych. Szczególnie ważne informacje uzyskiwane są przez doradców w trakcie reprezentowania podatników w postępowaniu podatkowym. Informacje nie
Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Obciążenia składkowe gdy zleceniobiorca w ramach umowy zlecenia wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy

Powszechną praktyką jest, że osoby przedsiębiorcze nie poprzestają na jednym etacie. Często łączą go z umową cywilnoprawną, wykonują na raz kilka zleceń albo jedno dzieło po drugim. Gdy występują zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przepisy rozstrzygają kiedy składki są obowiązkowe a kiedy dobrowolne. Zasady opłacania składek od umów cywilnoprawnych zależą przede
Zatrudnienie cudzoziemca (cz.3)  -  jak rozliczyć ZUS i PIT

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.3) - jak rozliczyć ZUS i PIT

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych. O kwestii prawa regulującego możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemców pisaliśmy wcześniej. Opisaliśmy również przypadki, w których pozwolenie na pracę nie jest wymagane oraz procedurę uzyskania  pozwolenia w przypadku obowiązku jego posiadania.
Zatrudnienie cudzoziemca  (cz.2) -  formalności prawne czyli od czego zacząć

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.2) - formalności prawne czyli od czego zacząć

Chcąc zatrudnić u siebie obywatela obcego państwa, w pierwszej kolejności pracodawca musi ustalić, do jakiej grupy cudzoziemców należy ta osoba z punktu widzenia dostępu do pracy na rynku polskim. Pozwolenie na pracę nie jest wymagane w kilkunastu przypadkach, które regulują m.in. umowy międzynarodowe, Traktat UE oraz ustawa z dnia 20
Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1)  -  zasady i uwarunkowania prawne

Zatrudnienie cudzoziemca (cz.1) - zasady i uwarunkowania prawne

Polski przedsiębiorca pragnący zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca musi liczyć się z szeregiem formalności i obowiązków z tym związanych.  Zasadniczo w kwestii sposobu zatrudnienia takie osoby dzieli się na obywateli Unii Europejskiej i osoby spoza Unii Europejskiej. Równie ważna jak obywatelstwo cudzoziemca jest jego sytuacja prawna bowiem wyróżnia się  różne
Dwa etaty u tego samego pracodawcy - podwójne obowiązki i przywileje

Dwa etaty u tego samego pracodawcy - podwójne obowiązki i przywileje

Dwa rodzaje pracy w jednej umowie? Choć przepisy tego nie zabraniają, to takie rozwiązanie budzi wątpliwości i może narazić firmę na dodatkowe koszty. Zasadniczo przepisy nie zabraniają zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP
Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Zmiana metody amortyzacji środków trwałych – możliwości oraz wady i zalety

Wybór metody amortyzacji środków trwałych jest niezwykle istotny, również z powodu znacznego ograniczenia możliwości dokonywania zmian w trakcie ich użytkowania. Zasadniczo, gdy rozpoczyna się nowy rok podatkowy, przedsiębiorcy mogą podjąć decyzję o zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych. Możliwości w tym zakresie są ograniczone - wybranej metody na ogół nie wolno
Metody amortyzacji środków trwałych

Metody amortyzacji środków trwałych

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych przedsiębiorca ma do wyboru jedną z czterech metod amortyzacji, tj.: metodę liniową, metodę degresywną, metodę indywidualną, jednorazową amortyzację. Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych jest metoda liniowa. Polega ona na tym, że odpisów od środka trwałego dokonuje się aż do jego pełnego zamortyzowania. Podstawa amortyzacji jest
Zasady amortyzacji środków trwałych

Zasady amortyzacji środków trwałych

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawowym katalogu.  Wśród kosztów podatkowych ustawodawca wymienił między innymi odpisy z tytułu
Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Usługi magazynowania a miejsce świadczenia i podatek VAT

Zgodnie z zasadą ogólną miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika mającego siedzibę poza RP jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jest to istotne z punktu widzenia miejsca rozliczania podatku VAT. Według zasady ogólnej zatem opodatkowanie następuje w państwie siedziby odbiorcy usługi. Od tej zasady ogólnej

Ministerstwo Finansów o odliczeniu VAT od paliwa zakupionego przed 1 lipca

W związku ze zmianą przepisów dotyczących  likwidacji zakazu odliczania VAT od paliwa pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca lub po tej dacie. Miło nam poinformować, iż tym razem bardzo szybko zareagowało Ministerstwo Finansów, które zakomunikowało