_default.jpg

Blog

Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie interpretacji jednorazowej transakcji i limitu 15 tys. zł – łączenie umów długoterminowych.

Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie interpretacji jednorazowej transakcji i limitu 15 tys. zł – łączenie umów długoterminowych.

Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie interpretacji jednorazowej transakcji i limitu 15 tys. zł – łączenie umów długoterminowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego...
Planowane zmiany dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych

Planowane zmiany dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodów osobowych

Projekt ustawy z dnia 24 sierpnia 2018 zakłada szereg zmian m.in. w podatkach dochodowych, w podatku od czynności cywilno-prawnych i kontroli podatkowej. Celem zmian (jak zawsze) jest uproszczenie systemu podatkowego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. Jednocześnie, zgodne z treścią uzasadnienia projektu celem tej grupy regulacji jest zarówno zwiększenie czytelności i precyzji...
Prokura - komu i kto może jej udzielić

Prokura - komu i kto może jej udzielić

Prokura w myśl kodeksu cywilnego jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, którego może udzielić przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców. W związku z takim brzmienie przepisów nie możliwe było udzielenie prokury przez przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG. Na przestrzeni kilku ostatnich lat w doktrynie podnoszono problem takiej regulacji. Ustawą z dnia 6 marca 2018...
Należyta staranność – co oznacza i jak rozumiana jest przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe

Należyta staranność – co oznacza i jak rozumiana jest przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe

Należyta staranność – co oznacza i jak rozumiana jest przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe Poniższe informacje zostały opracowane na podstawie wskazówek umieszczonych na stronach Ministerstwa Finansów. Należyta staranności w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została...
Split payment, czyli podzielona płatność w praktyce

Split payment, czyli podzielona płatność w praktyce

Split payment, czyli podzielona płatność w praktyce Posiłkując się informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Finansów zebraliśmy dla Państwa praktyczne problemy i odpowiedzi związane z wprowadzonym od 1 lipca 2018 roku mechanizmem podzielonej płatności (MPP). 1 / Kogo dotyczy MPP, jakich transakcji i czy stosowanie jest obowiązkowe? Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności...
Istota kontraktu menedżerskiego

Istota kontraktu menedżerskiego

Istota kontraktu menedżerskiego   Kontrakt menedżerski to umowa, na mocy której przyjmujący zlecenie, czyli zarządca (menedżer), zobowiązuje się za wynagrodzeniem, do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz. W literaturze kontrakty menedżerskie nazywane są również: umową o zarządzanie, umową o sprawowanie zarządu, umową zarządu,...
E- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

E- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl

E- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez biznes.gov.pl   Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Finansów  podatnicy mają możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami w formie elektronicznej. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów uruchomiło internetową usługę umożliwiającą złożenie wniosku oraz uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w...
Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli od 1 września 2018 roku                      Od dnia 1 września 2018 r. będzie obowiązywał dodany art. 10a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela o treści „W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 (czyli w...
Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

Sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego kierownikowi jednostki grozi podwójna odpowiedzialność karna. Po pierwsze za niezłożenie sprawozdania do sądu rejestrowego, a po drugie za nieprzekazanie go do właściwego urzędu skarbowego.   Kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego...
JPK na żądanie organów kontrolujących - zmiany od 1 lipca 2018 roku

JPK na żądanie organów kontrolujących - zmiany od 1 lipca 2018 roku

JPK na żądanie organów kontrolujących - zmiany od 1 lipca 2018 roku   Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy Vat zostali objęci obowiązkiem comiesięcznego składania deklaracji w postaci plików JPK_VAT. Obowiązek ten realizowany jest przed księgowych i/lub podmioty, którym zlecono prowadzenie ksiąg. Od 1 lipca pojawiają się dodatkowo obowiązki...
Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku

Zatrudnianie nauczycieli – zmiany od 1 września 2018 roku
Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki kapitałowej

Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki kapitałowej

Skutki podatkowe wniesienia wkładu do spółki kapitałowej
Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych

Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych

Obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych
Maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można będzie rozliczyć w dotacji oświatowej w 2018 roku

Maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można będzie rozliczyć w dotacji oświatowej w 2018 roku

Maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można będzie rozliczyć w dotacji oświatowej w 2018 roku W art. 35 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych określona została kwota graniczna wykorzystania dotacji na wynagrodzenie osób zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niesamorządowych. Zasadniczo w przypadku szkół i placówek publicznych rozliczenie dotacji będzie mogło...
Wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niepłaceniu podatku – przesłanki ukarania podatnika mandatem

Wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niepłaceniu podatku – przesłanki ukarania podatnika mandatem

Wykroczenie skarbowe polegające na uporczywym niepłaceniu podatku – przesłanki ukarania podatnika mandatem Podatnik, który uporczywie nie wpłaca podatku w terminie, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Wykroczenie to jest popełniane, jeżeli wystąpią dwie przesłanki: * podatnik nie wpłaca w terminie podatku oraz * niewpłacanie podatku ma charakter uporczywy. Zasadniczo wykroczenie...
Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych

Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych

Zmiany dotyczące ograniczenia możliwości finansowania wynagrodzenia dyrektora jednostek oświatowych   W dniu 19.09.2017 wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nad którym obecnie trwają prace. Ponieważ jest to projekt nie wiemy czy jego propozycje na pewno wejdą w życie jednakże  uważamy, że należy się tego spodziewać. Jedną...
Projektowane zmiany dot. stosowania kas fiskalnych

Projektowane zmiany dot. stosowania kas fiskalnych

Projektowane zmiany dot. stosowania kas fiskalnych Resort finansów przedstawił 18 września 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wystawiania faktur, oraz w zakresie zmian w systemie kas rejestrujących. Ministerstwo Finansów zaprojektowało rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego kas rejestrujących...
Projektowane zmiany ustawy o VAT – wystawianie faktury do paragonu.

Projektowane zmiany ustawy o VAT – wystawianie faktury do paragonu.

Projektowane zmiany ustawy o VAT – wystawianie faktury do paragonu. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach z 18.09.2017 r, zakłada że jeżeli nabywca, będący podatnikiem, będzie chciał otrzymać fakturę do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi mu taką fakturę...
Mechanizm podzielonej płatności  (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności  (split payment)   Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 19.09.2017 przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów dotyczący mechanizmu podzielonej płatności. Projekt zakłada, że wystawca faktury, w której płatność zostanie podzielona, będzie...
Projektowane ograniczenie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek.

Projektowane ograniczenie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek.

Projektowane ograniczenie możliwości uwzględniania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek. Resort finansów zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projektowany ust. 1 przewiduje rozciągnięcie stosowania...