_default.jpg

Blog

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone

Dokumentowanie transakcji do 450 zł – faktury uproszczone Od 1 stycznia 2013 r. w niektórych przypadkach podatnicy mogą dokumentować sprzedaż fakturami o znacznie ograniczonej treści - fakturami uproszczonymi. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest...
Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? cz. 2

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT? cz. 2

Jakie powiązania należy brać pod uwagę przy wykazywaniu informacji w nowym JPK_VAT?   Zgodnie rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług które wejdzie w życie 1 października 2020 r.,...
Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 roku cz. 1

Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 roku cz. 1

Wprowadzenie nowego JPK_VAT już od 1 października 2020 rokuWprowadzany od 1 października wraz z nowym JPK_VAT obowiązek oznaczania dostaw i świadczenia usług rodzi wśród podatników wiele wątpliwości. Dotyczą one zarówno towarów i usług, które powinny być oznaczane, jak i faktur z nimi związanych. W nowym JPK dostawy towarów i świadczenie...
Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Opodatkowanie Vat sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.   Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski. W Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT podlega także sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (z...

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS

Wybrane formy wsparcia dla firm w związku z COVID

Zwolnienie z ZUS

Subwencje PFR

Mikropożyczka

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: ·        ...
Danina solidarnościowa – nowy podatek od stycznia 2019 roku

Danina solidarnościowa – nowy podatek od stycznia 2019 roku

Danina solidarnościowa – nowy podatek od stycznia 2019 roku Obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody (przychód minus koszty) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w: 27 ust. 1, 9 i 9a ustawy PIT, dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej (np. z pracy,...
Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy

Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy

Indywidualny mikrorachunek przedsiębiorcy   Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do danego podatnika lub pracodawcy (płatnika) służący do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie rozliczeń i zostało przygotowane...
Obowiązek stosowania stawki godzinowej na umowach zlecenia.

Obowiązek stosowania stawki godzinowej na umowach zlecenia.

Obowiązek stosowania stawki godzinowej na umowach zlecenia.   Zgodnie obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego - tj. umów zlecenia oraz o świadczenie...
Koniec odwrotnego obciążenia i obowiązkowy split payment – zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019

Koniec odwrotnego obciążenia i obowiązkowy split payment – zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019

Koniec odwrotnego obciążenia i obowiązkowy split payment – zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019   Ponieważ mechanizm odwrotnego obciążenia nie sprawdził się w walce z wyłudzeniami VAT wprowadzony zostaje obowiązkowy split payment, który jednocześnie znacznie poszerza zakres przedmiotowy usług i towarów, których nabycie zobowiązuje do  zastosowania  ww mechanizmu. Ustawodawca wprowadza...
Opodatkowanie noclegu zagwarantowanego zleceniobiorcy i pracownikowi

Opodatkowanie noclegu zagwarantowanego zleceniobiorcy i pracownikowi

Opodatkowanie noclegu zagwarantowanego zleceniobiorcy i pracownikowi Na podstawie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł, z tym jednak zastrzeżeniem, że zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania...
Dokumentacja cen transferowych za 2018 rok – zaistnienie obowiązku.

Dokumentacja cen transferowych za 2018 rok – zaistnienie obowiązku.

Dokumentacja cen transferowych za 2018 rok – zaistnienie obowiązku.   W 2019 r. ustawodawca po raz kolejny znowelizował przepisy w zakresie prowadzenia dokumentacji cen transferowych. W niniejszej informacji skupiamy się na obowiązku jej posiadania pomijając sposób jej sporządzenia, który również uległ zmianie.   Zgodnie z zapisami ustawy i wyjaśnieniami Ministerstwa...
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników – regulaminy, obwieszczenia i ewidencje

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników – regulaminy, obwieszczenia i ewidencje

Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników – regulaminy, obwieszczenia i ewidencje   Zatrudniając pracowników na umowę o pracę pracodawca musi zdawać sobie sprawę z szeregu obowiązków, które się z tym wiążą. Poza dokumentacją związaną z zatrudnieniem pracownika pracodawca musi posiadać i aktualizować dokumentację związaną z zasadami organizacji pracy oraz prowadzić...
Stawka 0% na zakup komputerów dla jednostki oświatowej

Stawka 0% na zakup komputerów dla jednostki oświatowej

Stawka 0% na zakup komputerów dla jednostki oświatowej   Zgodnie przepisami ustawy o VAT sprzedawca przy zachowaniu warunków określonych w ustawie ma możliwość zastosowania stawki 0% do dostaw sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają wyłącznie towary wymienione w załączniku do ustawy, tzn.: ·   ...
Zmiany w zakresie wystawiania faktur – NIP na paragonie fiskalnym

Zmiany w zakresie wystawiania faktur – NIP na paragonie fiskalnym

Zmiany w zakresie wystawiania faktur – NIP na paragonie fiskalnym   Z dniem 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie zmiany dotyczące sposobu wystawiania faktur VAT. Zmiana do ustawy o VAT wprowadza zasadę, że w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę do paragonu fiskalnego na rzecz nabywcy posługującego...
Zmiany od 1 września 2019 – biała lista podatników

Zmiany od 1 września 2019 – biała lista podatników

Zmiany od 1 września 2019 – biała lista podatników   Z dniem 1 września 2019 r. wejdą w życie zmiany wprowadzane przepisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzi, między innymi, tzw. białą listę podatników...